Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej Przychodni Zdrowia w Warce dysponuje profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą fizjoterapeutów. Świadczymy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach tejże umowy realizujemy zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych.

FIZJOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jak również inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

WAŻNE:

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno zostać zarejestrowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty wystawienia w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej gab. 116, I piętro, w godzinach pracy Pracowni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zakres usług wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych obejmuje:

 

 1. KINEZYTERAPIĘ, czyli leczenie ruchem. W ramach kinezyterapii naszym pacjentom oferujemy:
  • ćwiczenia bierne, czynne, czynno – bierne;
  • ćwiczenia samowspomagane, czynne w odciążeniu;
  • ćwiczenia izometryczne, redresyjne;
  • ćwiczenia oddechowe, ogólno – usprawniające;
  • gimnastykę korekcyjną;
  • ćwiczenia indywidualne;
  • instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu;
  • inne formy usprawniania.

 

 1. FIZYKOTERAPIĘ, czyli forma działania leczniczego, wykorzystująca bodźce fizykalne takie jak światło, ciepło, prąd czy dźwięk. W ramach fizykoterapii naszym pacjentom oferujemy:
  • elektroterapię;
  • magnetoterapię;
  • laseroterapię;
  • sonoterapię;
  • światłolecznictwo;

 

ZABIEGI WYKONYWANE

W RAMACH NFZ

PONIEDZIAŁEK08:00 – 18:00
WTOREK08:00 – 18:00
ŚRODA08:00 – 18:00
CZWARTEK08:00 – 18:00
PIĄTEK08:00 – 18:00

 

 

 Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013 poz. 1522).

 

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932), będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
To oznacza, że:

 • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
 • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ważne:

Niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932).

 

Regulamin Pracowni Fizjoterapii Ambulatoryjnej SPZOZ w Warce:

1. Na zabiegi rehabilitacyjne Pacjent zapisuje się osobiście w Pracowni (lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej) lub telefonicznie podając kod e-skierowania i nr Pesel. W chwili zapisu pacjent zobowiązany jest posiadać skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) lub z prywatnego gabinetu lekarskiego.

2. Skierowanie na zabiegi wydane przez lekarza w ramach NFZ należy zarejestrować w Pracowni Fizjoterapii w ciągu 30 dni od daty wystawienia, w przeciwnym razie traci ono ważność. (Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej – t.j. Dz.U. 2021 poz. 265 – załącznik nr 1)

3. Przed serią zabiegów rehabilitacyjnych Pacjent jest zobowiązany stawić się na WIZYTĘ FIZJOTERAPEUTYCZNĄ podczas, której fizjoterapeuta decyduje o postępowaniu rehabilitacyjnym i układa plan terapii.

4.Termin wizyty fizjoterapeutycznej ustalany jest przy rejestrowaniu w Pracowni Fizjoterapii skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne. Pacjent otrzymuje informację pisemną z zamieszczonymi danymi pacjenta, datą i godziną wizyty oraz podpisem osoby przyjmującej skierowanie. Kilka dni przed terminem wizyty fizjoterapeuta dzwoni (maksymalnie 3 – krotnie) do Pacjenta w celu przypomnienia o terminie wizyty. Pacjent, który posiada Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dodatkowo otrzymuje informację o wizycie poprzez wiadomość tekstową (SMS) na numer telefonu podany przy rejestracji skierowania na zabiegi.

5. Wizyta Fizjoterapeutyczna jest wizytą obowiązkową.

6. Pacjent, który nie może stawić się na umówioną wizytę/zabieg lub z niej rezygnuje ma obowiązek niezwłocznie (zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -t.j. Dz. U. 2021 poz.1285) poinformować o tym fakcie pracownika Pracowni Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

7. Na wizytę fizjoterapeutyczną Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację lekarską (RTG lub USG lub rezonans magnetyczny lub tomograf komputerowy lub inne badania obrazowe).

8.Pacjent wchodząc do Pracowni Fizjoterapii Ambulatoryjnej na zabiegi fizjoterapeutyczne powinien być w stroju sportowym i obuwiu zmiennym. Pracownia Fizjoterapii udostępnia pacjentom przebieralnię – pomieszczenie nr 115, w którym pacjent może się przebrać .

9.Okrycia wierzchnie, buty, torebki oraz ubrania Pacjent zostawia w zamykanych na klucz szafkach znajdujących się przy Pracowni Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

10.Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegów dzwoni domofonem i czeka na wezwanie przez fizjoterapeutę.

11.Ustalony termin zabiegów (data, godzina) obowiązuje Pacjenta przez cały cykl zabiegów.

12. Pacjent proszony jest o wyłączenie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na czas trwania zabiegów.

13. Dzieci poniżej 18 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnione mogą korzystać z zabiegów tylko w obecności Opiekuna, chyba że opiekun wyrazi zgodę na zabiegi bez jego obecności.

14. W trakcie cyklu zabiegów Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie informować fizjoterapeutę, jeśli wystąpi nagłe pogorszenie samopoczucia lub dyskomfort spowodowany zabiegiem.

15. Zabrania się samodzielnego manipulowania przez pacjenta przy urządzeniach podczas zabiegu jak również po zakończonym zabiegu.

16. Po zakończonym zabiegu pacjent oczekuje na podejście fizjoterapeuty.

17.Po zakończonym zabiegu pacjent zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania zabiegów poprzez złożenie podpisu w karcie zabiegów.

18. W przypadku zmiany danych personalnych, adresowych lub zmiany numeru telefonu Pacjent jest zobowiązany poinformować o tym fakcie pracownika Pracowni Fizjoterapii Ambulatoryjnej, w celu umożliwienia z Nim kontaktu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

Przychodnia Zdrowia

ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warka tel.48 670-29-99

PRACOWNIA FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

Tel: 48 670-29-85

INFORMACJA O TERMINIE ZAPISU MA WIZYTĘ FIZJOTERAPEUTYCZNĄ

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA:

……………………………………..……………………………………………………

DATA URODZENIA:

…………………………………………………………………………………………

DATA i GODZINA WIZYTY FIZJOTERAPEUTYCZNEJ:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………

Podpis pracownika Pracowni Fizjoterapii Ambulatoryjnej