Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, iż:

 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

(05-660 Warka, ul. Piotra Wysockiego 12)

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Artur Kacprzak

XYZ Doradztwo Usługi Szkolenia

26-900 Janów, ul. Makowa 28

biuro@xyz.edu.pl

 

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych:

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
 • ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Pan/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

Wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Odbiorca Pana/i danych osobowych

Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan/i prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Pan/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,
 • listownie na adres naszej placówki,
 • mailowo na adres email: biuro@xyz.edu.pl

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Pan/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informujemy, iż:  

·        Administratorem nagrań wizyjnych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce, ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warka; 

·        Inspektorem ochrony danych jest: Pan Artur Kacprzak, adres korespondencyjny: XYZ Doradztwo Usługi Szkolenia, ul. Makowa 28, 26-900 Janów. Adres poczty elektronicznej: biuro@xyz.edu.pl

·        Monitoring wizyjny został wprowadzony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym zapewnienia ochrony osób i mienia; 

·        Nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania; 

·        Nagrania mogą być przetwarzane przez dłuższy okres w przypadku, gdy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w związku z powyższym termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania; 

·        Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych i prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;