Ochrona danych osobowych

Drogi Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Administrator Pana/Pani Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce, ul. Piotra Wysockiego 12, 05-660 Warka

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z Pana/Pani praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Pan Artur Kacprzak

XYZ Doradztwo Usługi Szkolenia

ul. Makowa 28

26-900 Janów

e-mail: biuro@xyz.edu.pl

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych:

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowoleczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Art. 6 ust. 1 ppkt. c-d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.Odbiorca Pana/Pani danych osobowychOdbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowychPosiada Pan/Pani prawo do:
 • uzyskiwania dostępu do swoich danych,
 • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (ieżef przetwarzanie odbywa się na
  podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Wnioski w sprawie realizacji Pana/Pani praw dotyczących danych osobowych można złożyć:
 • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,
 • listownie na adres naszej placówki.Wniesienie skargi do organu nadzorczegoMa Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, żePana/Pani dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Panu/Pani od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.SPZOZ w Warce niniejszym informuje, iż funkcje inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej placówce pełni Pan Michał Walosinski.Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w placówce należy zgłaszać do w/w osoby.

 


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informujemy, iż:  

·        Administratorem nagrań wizyjnych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce, ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warka; 

·        Inspektorem ochrony danych jest: Pan Artur Kacprzak, adres korespondencyjny: XYZ Doradztwo Usługi Szkolenia, ul. Makowa 28, 26-900 Janów. Adres poczty elektronicznej: biuro@xyz.edu.pl

·        Monitoring wizyjny został wprowadzony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym zapewnienia ochrony osób i mienia; 

·        Nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia nagrania; 

·        Nagrania mogą być przetwarzane przez dłuższy okres w przypadku, gdy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w związku z powyższym termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania; 

·        Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych i prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;