Forma prawna podmiotu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Podstawa prawna
Ustawa z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991, 1675, 1972 z późn. zm.)

Numer  Księgi Rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000009273

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000059359
Numer REGON: 670229643

Numer NIP: 797-15-96-128

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Warce

Zobacz STATUT