Zostań naszym pacjentem

Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Zachęcamy pacjentów do wyboru personelu medycznego Przychodni Zdrowia w Warce.

 

Jak dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej w Przychodni Zdrowia w Warce?

Wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, można dokonać poprzez złożenie stosownej deklaracji wyboru, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r., w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć:

 • rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci,
 • opiekunowie osób starszych,
 • opiekunowie prawni osób ubezwłasnowolnionych.

Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej. Przy wypełnieniu deklaracji wyboru osoba wypełniająca powinna otrzymać do wglądu instrukcję.

Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ – pobierz

Co należy podać w deklaracji wyboru?

W deklaracji wyboru pacjent musi podać swoje podstawowe dane osobowe tj.:

 • imię i nazwisko,
 • nazwisko rodowe (pole dotyczy osób płci żeńskiej),
 • datę urodzenia,
 • płeć,
 • nr PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż zamieszkania),
 • telefon kontaktowy.

Pacjent określa również, który raz w danym roku dokonuje wyboru.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ?

Pacjent dokonujący wyboru powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Pacjent zobowiązany jest również przedstawić do wglądu aktualny dokument poświadczający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Numer tego dokumentu wpisuje rejestratorka medyczna w odpowiedniej rubryce deklaracji.

Jak często można dokonywać wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ?

W trakcie roku kalendarzowego każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo dwukrotnie dokonać bezpłatnego wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ.

Co jeżeli dokonam wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ więcej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego?

Jeżeli pacjent dokona wyboru (zmiany) po raz trzeci lub więcej w roku kalendarzowym, wówczas rejestratorka medyczna zobowiązana jest poinformować pacjenta o obowiązku wniesienia przez niego opłaty w wysokości 80 zł na rachunek oddziału NFZ a także podać mu numer tego rachunku.
Od ww. opłaty zwolnieni są wszyscy pacjenci w przypadku:

 • zmiany miejsca zamieszkania,
 • sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną POZ.

Gdzie można złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ?

Deklarację możemy złożyć codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w Rejestracji Poradni Ogólnej Przychodni Zdrowia w Warce, bądź elektronicznie przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). W razie jakichkolwiek problemów z prawidłowym wypełnieniem deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ – rejestratorki medyczne służą fachową pomocą.