Medycyna szkolna

Pielęgniarki pracujące w środowisku nauczania i wychowania w SP ZOZ w Warce sprawują opiekę nad dziećmi w wieku od 6 roku życia do 18/19 roku życia od klasy 0 do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej a w szkole specjalnej do 24 roku życia.

Sprawując opiekę nad uczniami pielęgniarki zapewniają dostęp do świadczeń od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu pracy odpowiadającym liczbie uczniów.

CELEM DZIAŁALNOŚCI PIELĘGNIARKI MEDYCYNY SZKOLNEJ JEST:

 • wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
 • współdziałanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów.

 

ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD UCZNIAMI:

 • porada ogólna pielęgniarska;
 • wykonywanie badań przesiewowych;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz opieka pielęgniarska nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
 • współorganizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
 • identyfikacja oraz opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi;
 • stały monitoring stanu uodpornienia i wyszczepialności;
 • analiza absencji szkolnej i na zajęciach wychowania fizycznego;
 • udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • wspomaganie uczniów z ograniczoną sprawnością ruchową i intelektualną w pełnieniu roli ucznia;
 • planowanie i realizowanie działań pielęgniarskich w stosunku do uczniów, rodziców ucznia niepełnosprawnego, przewlekle chorego we współpracy z lekarzem POZ, pedagogiem szkolnym;
 • współudział w opiece nad uczniem ze środowisk patologicznych;
 • udział w planowaniu i realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej uczniów;
 • prowadzenie profilaktyki fluorkowej zębów w klasach 1-6 szkoły podstawowej.