Edukacja kobiet w ciąży

Edukacja kobiet w ciąży – edukacja przedporodowa

Prowadząca edukację: mgr poł. Justyna Brodalka, położna Katarzyna Bartczak

Cel edukacji:
Wszechstronne  przygotowanie  kobiet  ciężarnych  /  par do odbycia ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem/niemowlęciem.

TERMIN EDUKACJI
Edukacja prowadzona jest zgodnie z kalendarzem okresu płodowego każdej pacjentki
– 1 x w tygodniu w okresie od 21 do 31 tyg. ciąży
– 2x w tygodniu w okresie od 32 tyg. ciąży do terminu porodu

EDUKOWANI PACJENCI:
Kobiety ciężarne w okresie od 21 do 31 tyg. ciąży oraz od 32 tyg. ciąży do porodu.

W celu umówienia dogodnego terminu spotkania zapraszamy Państwa

od poniedziałku do piątku do rejestracji w godzinach 07:00 – 18:00

lub do kontaktu   telefonicznego z Przychodnią

pod nr telefonu: 48 670 29 99

Materiał edukacyjny w Edukacji Przedporodowej

Prowadząca edukację: mgr poł. Justyna  Brodalka

Ginekolog prowadzący ciążę  ma obowiązek prawny poinformować ciężarną  w 20 tygodniu ciąży o możliwości spotkań edukacyjnych z położną rodzinną. Spotkania edukacyjne z położną mają na celu przygotowanie do porodu i rodzicielstwa, a także do porodu rodzinnego.

Udział w tych spotkaniach jest dobrowolny. Spotkania z położną dają ciężarnej i jej partnerowi możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy dotyczącej okresu ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący okresu prenatalnego (ciąży) obejmuje w szczególności:

1) przebieg ciąży i rozwój dziecka od początku ciąży do porodu;

2) opiekę prenatalną – dostępne formy opieki medycznej i plan opieki przedporodowej;

3) styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży;

4) dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi;

5) profilaktykę chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne;

6) problemy psychologiczne i emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży, porodu i połogu;

7) zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej ciężarnych, matek.

  1. Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący porodu obejmuje w szczególności:

1) przygotowanie do porodu i plan porodu, w tym preferencje i oczekiwania rodzącej;

2) czynniki zwiastujące poród, początek porodu, w tym stany nagłe wymagające szybkiej hospitalizacji;

3) fizjologia porodu, poród aktywny, poród rodzinny;

4) pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny w trakcie porodu;

5) łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne);

6) kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”, w tym inicjacja karmienia piersią;

7) cięcie cesarskie – korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, powikłania wczesne i późne po cięciu cesarskim;

8) informowanie o możliwości deponowania tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych.

  1. Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący okresu poporodowego (połóg) obejmuje w szczególności:

1) opiekę w okresie połogu – przebieg połogu, powrót płodności po porodzie oraz psychologiczne aspekty połogu;

2) karmienie piersią i wsparcie w laktacji, w tym rozwiązywanie problemów związanych z laktacją;

3) opiekę nad noworodkiem a następnie nad niemowlęciem, w tym postępowanie z noworodkiem po urodzeniu, działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia, pielęgnację dziecka, informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie do postępowania z dzieckiem w domu oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w środowisku domowym.

  1. Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący wsparcia społecznego w okresie okołoporodowym obejmuje w szczególności informacje dotyczące wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego, rzeczowego (materialnego).Ponadto edukacja ta daje wsparcie psychiczne i poczucie bezpieczeństwa. Podczas takich spotkań partnerzy ugruntowują swoje przekonania o „wspólnocie macierzyńskiej”. Jest to okazja do omówienia tematów związanych z przebiegiem ciąży, porodu i połogu.