Informacje dla pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami

Art. 47c ust. 1 pkt 1–15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. z poźn. zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa katalog świadczeniobiorców (pacjentów), którzy mają prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Są to między innymi:

1. kobiety w ciąży;

2. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

3. osoby o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

4. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;

5. inwalidzi wojenni i wojskowi;

6. kombatanci;

7. cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

8. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

9. świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

10. osoby deportowane do pracy przymusowej;

11. uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

12. weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

13. żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;

14. żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, o których mowa w art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

15. osoby, które otrzymały świadczenie kompensacyjne za szkody medyczne doznane w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalu (prawo przysługuje przez okres pięciu lat od daty przyznania świadczenia).

Zgodnie z art. 47c ust. 2 ww. ustawy korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością w dniu zgłoszenia (art. 47c ust. 3 ww. ustawy). W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (art. 47c ust. 4 ustawy).

 

 

Informacje dotyczące zakresu uprawnień szczególnych osób uprzywilejowanych – link do strony NFZ

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

 

 

Ważne!

W celu skorzystania ze świadczenia medycznego udzielanego poza kolejnością, niezbędne jest okazanie

dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.