Modyfikacja ogłoszenia w sprawie konkursu na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

Warka, dnia 19 maja 2020 r.

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce

(dalej” SPZOZ w Warce”)

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON:  670229643

 

DOKONUJE MODYFIKACJI

 

ogłoszenia w sprawie konkursu na stanowisko

 

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARCE

opublikowanego w dniu 13 maja 2020 r.

 

w zakresie

TERMINU SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

określonego w Pkt. VII ust. 1 ogłoszenia poprzez jego wydłużenie

 

i w związku z powyższym informuje, że  wymagane ogłoszeniem dokumenty
z zachowaniem określonych w nim wymogów formalnych, kandydat powinien złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce ul. Piotra Wysockiego 12, 05-660 Warka, Sekretariat, II Piętro pok. 208,

nie później niż w terminie do dnia 29 maja  2020 r. do godz. 14.00.

 

Niniejsza modyfikacja ogłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej
SPZOZ w Warce pod adresem:
www.spzoz-warka.pl. oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie SPZOZ w Warce

Dyrektor SPZOZ w Warce

/-/ Iwona Dąbrówka