Warka, dnia 14.02.2021 r.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12
tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77
www.spzoz-warka.pl
e-mail: zozwarka@wp.pl
NIP: 797-15-96-128 REGON: 670229643

ZATWIERDZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Działając na podstawie Rozdziału XIV ust. 4 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert niniejszym zatwierdzam wyniki ogłoszonego w dniu 02.02.2022 r. konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce w okresie od dnia 01.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r. zgodnie z rozstrzygnięciem Komisji Konkursowej zawartym w protokole sporządzonym w dniu 10.02.2022 r. obejmującym wybór ofert złożonych przez następujące podmioty:

1. Zalewska Monika,
2. Rusinowska-Tarnowska Danuta,
3. Bryła Kamil,
4. Szcześniak Magdalena,
5. Sękulski Adam,
6. Kurnicka Aleksandra,
7. Niemczyk Michał,
8. Kłoniecka Justyna,
9. Derkacz Waldemar,
10. Markiewicz Eugeniusz,
11. Szczytowski Jacek,
12. Czerwińska Karolina,
13. Cieślakowska Molenda Małgorzata.

 

Dyrektor SPZOZ w Warce
/-/ Iwona Dąbrówka