Warka, 06.02.2023

Sprostowanie

Informujemy, że w ogłoszeniu z dn. 02.02.2023 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w SPZOZ w Warce nastąpiła pomyłka w dacie terminu składania ofert. Podana data 10 lutego 2022r. jest błędna. Poprawna data terminu składania ofert to 10 lutego 2023 r.

 

 

Warka, dnia 02 lutego 2023 r.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON:  670229643

na podstawie

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U.  z 2022 r., poz. 633 ze zm.)

 

zaprasza

 

do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce

 

termin składania ofert – do dnia 10 lutego 2022 roku do godz. 12.00.

 

ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce

pod adresem wskazanym powyżej w niniejszym ogłoszeniu

oraz na wskazanej powyżej stronie internetowej

najpóźniej w terminie trzech dni roboczych

od daty zatwierdzenia wyników konkursu przez Dyrektora SPZOZ w Warce

 

 

Szczegółowe informacje na: www.spzoz-warka.pl  lub w Administracji SPZOZ w Warce-do udzielania informacji upoważniona jest p. Agata Pyszyńska- pracownik SPZOZ w Warce.

 

Dyrektor SPZOZ w Warce

/-/ Iwona Dąbrówka

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie NIŚOZ – pobierz

Załącznik nr 1 – oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie NIŚOZ – pobierz

Załącznik nr 2 – wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie NIŚOZ – pobierz

Załącznik nr 3 – zasady i wzór wyznaczania końcowej oceny oferty – pobierz

Załącznik nr 4 – wykaz załączonych dokumentów – pobierz