Warka, dnia 15.02.2023 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON:  670229643

 

OGŁOSZENIE  

O ROZSZTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Działając na podstawie Rozdziału XIV ust. 5 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce, Udzielający Zamówienia dokonał wyboru ofert złożonych przez:

 • Zalewska Monika,
 • Derkacz Waldemar,
 • Cieślakowska – Molenda Małgorzata,
 • Szczytowski Jacek,
 • Czerwińska Karolina,
 • Maroszek Aleksander,
 • Batte Szymon,
 • Sekulski Adam,
 • Królewicz Krystian,
 • Rusinowska-Tarnowska Danuta,
 • Kurnicka Aleksandra,
 • Niemczyk Michał,
 • Pasierski Michał,
 • Borysow Bartosz.

Komisja Konkursowa w SPZOZ w Warce

 

 

Dyrektor SPZOZ w Warce