Warka, dnia 12.09.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON: 670229643

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Działając na podstawie Rozdziału XIV ust. 5 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce w okresie od dnia 01.10.2023 r. do dnia 30.09.2024 r. Udzielający Zamówienia dokonał wyboru ofert złożonych przez:

  1. Kaszewiak Lidia – pielęgniarstwo rodzinne i pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania,

  2. Grzelewska Iwona – pielęgniarstwo rodzinne,

  3. Węgielska Justyna – pielęgniarstwo rodzinne,

  4. Dziubek Janina – pielęgniarstwo rodzinne,

  5. Kokosińska Bogumiła – pielęgniarstwo rodzinne,

  6. Dąbrowska Mariola – pielęgniarstwo rodzinne,

  7. Maroszek Henryka – pielęgniarstwo rodzinne,

  8. Wachnik Krystyna – pielęgniarstwo rodzinne.

Komisja Konkursowa w SPZOZ w Warce