Warka, dnia 13 czerwca 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON: 670229643

ZATWIERDZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Działając na podstawie Rozdziału XIV ust. 4 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert niniejszym zatwierdzam wyniki ogłoszonego w dniu 31.05.2023 r. konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.06.2024 r. zgodnie z wynikami konkursu zawartymi w protokole Komisji Konkursowej sporządzonym w dniu 07.06.2023 r., obejmującymi wybór ofert złożonych przez następujące osoby:

  1. Kabacik Tomasz,
  2. Żak Lech,
  3. Czechyra Czesław,
  4. Zalewska Monika,
  5. Borysow Bartosz,
  6. Rybińska-Gąsiorek Renata,
  7. Szczytowski Jacek.

Dyrektor SPZOZ w Warce