Warka, dnia 04 września 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON: 670229643

na podstawie

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 991)

zaprasza

do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce

w okresie od dnia 01 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.

termin składania ofert – do dnia 8 września 2022 roku do godz. 12.00.

ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce

pod adresem wskazanym powyżej w niniejszym ogłoszeniu

oraz na wskazanej powyżej stronie internetowej

najpóźniej w terminie trzech dni roboczych

od daty zatwierdzenia wyników konkursu przez Dyrektora SPZOZ w Warce

Szczegółowe informacje na: www.spzoz-warka.pl lub w Administracji SPZOZ w Warce-do udzielania informacji upoważniona jest p. Agata Pyszyńska- pracownik SPZOZ w Warce.

Dyrektor SPZOZ w Warce

/-/ Iwona Dąbrówka

 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie POZ – pobierz

Załącznik nr 1 – oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie POZ – pobierz

Załącznik nr 2 – wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie POZ – pobierz

Załącznik nr 3 – zasady i wzór wyznaczania końcowej oceny oferty – pobierz

Załącznik nr 4 – Wykaz załączonych dokumentów – pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz