Warka, dnia 21.02.2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON: 670229643

OGŁOSZENIE

O ROZSZTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Działając na podstawie Rozdziału XIV ust. 5 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce Udzielający Zamówienia dokonał wyboru ofert złożonych przez:

 1. Zalewska Monika,
 2. Rusinowska-Tarnowska Danuta,
 3. Bryła Kamil,
 4. Szcześniak Magdalena,
 5. Sękulski Adam,
 6. Kurnicka Aleksandra,
 7. Niemczyk Michał,
 8. Kłoniecka Justyna,
 9. Derkacz Waldemar,
 10. Markiewicz Eugeniusz,
 11. Szczytowski Jacek,
 12. Czerwińska Karolina,
 13. Cieślakowska Molenda Małgorzata,

Komisja Konkursowa w SPZOZ w Warce