Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - Pielęgniarki

Warka, dn. 19.06.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12
tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77
www.spzoz-warka.pl
e-mail: zozwarka@wp.pl
NIP: 797-15-96-128 REGON: 670229643

OGŁOSZENIE
O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Działając na podstawie Rozdziału XIV ust. 5 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r.,
wybrane zostały oferty następujących osób:

1. Kaszewiak Lidia,
2. Grzelewska Iwona,
3. Węgielska Justyna,
4. Machaj Jadwiga,
5. Dziubek Janina,
6. Gajdak Elżbieta
7. Kokosińska Bogumiła

Komisja Konkursowa