Warka, dnia 14 czerwca 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON: 670229643

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Działając na podstawie Rozdziału XIV ust. 5 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia
30.06.2024 r. Udzielający Zamówienia dokonał wyboru ofert złożonych przez:

  1. Kabacik Tomasz,
  2. Żak Lech,
  3. Czechyra Czesław,
  4. Zalewska Monika,
  5. Borysow Bartosz,
  6. Rybińska-Gąsiorek Renta,
  7. Szczytowski Jacek.

Komisja Konkursowa w SPZOZ w Warce