Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - Lekarze POZ

Warka, dnia 19.06.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON: 670229643

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Działając na podstawie Rozdziału XIV ust. 5 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r.,
wybrane zostały oferty następujących osób:

  1. Kabacik Tomasz,
  2. Achremczyk Wojciech,
  3. Żak Lech,
  4. Czechyra Czesław,
  5. Derkacz Waldemar.

                                                                             Komisja Konkursowa