Konkurs dla lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (poradnia lekarza POZ)

 

Warka, dnia  04 czerwca 2020 r.

  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON:  670229643

na podstawie

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 295)

 

zaprasza

 

do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

(poradnia lekarza POZ)

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce

 

termin składania ofert – do dnia 12 czerwca 2020 roku do godz. 12.00.

 

ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce

pod adresem wskazanym powyżej w niniejszym ogłoszeniu

oraz na wskazanej powyżej stronie internetowej

najpóźniej w terminie trzech dni roboczych

od daty zatwierdzenia wyników konkursu przez Dyrektora SPZOZ w Warce

 

 

Szczegółowe informacje na: www.spzoz-warka.pl  lub w Administracji SPZOZ w Warce-do udzielania informacji upoważniona jest p. Agata Pyszyńska- pracownik SPZOZ w Warce.

 

Dyrektor SPZOZ w Warce

/-/ Iwona Dąbrówka