Login  |  

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie, upoważnionym organom.

 2. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:

 • do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie;

 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (czyt. objaśnienia u dołu strony);

 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.

 1. Wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu następuje wyłącznie na żądanie uprawnionego organu lub podmiotu.
  Pacjent nie może żądać wydania oryginalnej dokumentacji medycznej, lecz tylko jej kopii, odpisów lub wyciągów.

 1. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

 2. Zgoda na udostępnienie dokumentacji albo jej odmowa następuje na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku nie wyrażenia zgody odmowa wydania dokumentacji wydawana jest w formie pisemnej z uzasadnieniem.

 3. Do wniosku należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej w przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej.

 4. Upoważnienie o którym mowa w pkt. 7 dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej.

 5. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

 6. Dokumentacja wydana jest nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

 7. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

 • jedna strona wyciągu lub odpisu – 7,00 zł;

 • jedna strona kopii – 0,29 zł.

  Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 1. W przypadku nie odebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów sporządzonej kopii na podstawie wystawionego rachunku.

 

Podstawy prawne:

 1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 z późn. zm.);

 2. ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn. zm.);

 3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 252, poz. 1697 z późn. zm.);

 4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

 5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 202, poz. 2135 z późn. zm.).

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi na podstawie złożonego Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej (link do pobrania druku).

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składany jest w:

Rejestracji Ogólnej

Przychodni Zdrowia w Warce

od poniedziałku do piątku

w godzinach 08:00 – 18:00

- osobiście przez pacjenta, którego dokumentacja dotyczy lub przez osobę przez niego upoważnioną na piśmie.

 

Objaśnienia:

wyciąg – skrótowy tekst zawierający najważniejsze dane z całości lub jego część – potwierdzona za zgodność z oryginałem;

odpis – kopia lub przepisany tekst oryginalnego dokumentu – potwierdzona za zgodność z oryginałem;

kserokopia - kopia tekstu lub rysunku wykonana za pomocą kserokopiarki – potwierdzona za zgodność z oryginałem.